Photo: Miếng lót chân cao su Thái Lan giúp cho xe SH 2018 2019 2020 150i/125i trông ngầu hơn.

Photo: Miếng lót chân cao su Thái Lan giúp cho xe SH 2018 2019 2020 150i/125i trông ngầu hơn.

Photo: Miếng lót chân cao su Thái Lan giúp cho xe SH 2018 2019 2020 150i/125i trông ngầu hơn.